Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.lajk.pl

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego lajk.pl poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Aligro Marcin Podkówka z siedzibą w Chłopiny 36 66-433 Lubiszyn NIP 8842602471 REGON 081208051

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Dane podawane są dobrowolnie lecz są niezbędne do wykonania umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane te nię będą wykorzystywane w procesie automatycznej decyzji.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi sprzedaży i wysyłki, do realizacji obowiązków podatkowych, w prawnie uzasadnionym interesie zabezpieczenia przed roszczeniami

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, do innych państw, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie oraz ich usunięcia lub przekazania do innego administratora. Dane te są przechowywane do czasu realizacji zamówienia lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń lub obowiązków podatkowych. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawo do skargi do organu nadzoru.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.lajk.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - INFORMACJE KONTAKTOWE.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ALIGRO Marcin Podkówka z siedzibą  pod adresem Chłopiny 36, 66-433 Lubiszyn - REGON 81208051, NIP 884-260-24-71 (zwaną dalej: ALIGRO).

 2. Inspektorem ochrony danych w ALIGRO jest Pan Marcin Podkówka, adres e-mail: sklep@lajk.pl.

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z ALIGRO umowy o świadczenie usług oferowanych przez ALIGRO i wykonania zawartej przez Ciebie z ALIGRO umowy o świadczenie usług oferowanych przez ALIGRO, a także wykonania ciążących na ALIGRO obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

 4. ALIGRO nie jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim i takie dane podmiotom trzecim nie będą przekazywane

 5. Twoje dane osobowe, nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z ALIGRO umowy o świadczenie usług oferowanych przez ALIGRO, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z ALIGRO umowy o świadczenie usług oferowanych przez ALIGRO. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 9. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z ALIGRO umowy o świadczenie usług oferowanych przez ALIGRO, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez ALIGRO działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez ALIGRO ciążącego na ALIGRO obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

 10. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazisz na to zgodę.